Програмният продукт “TDREGISTER” е предназначен за автоматизиране дейността на организации за траурна дейности е регистриран софтуер за отчитане на дейността във връзка с изискванията на Наредба Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти.

TDREGISTER” поддържа и следи следните бази данни:

- Траурни паркове – неограничен брой;

- Гробни полета и гробни места – неограничен брой за всеки траурен парк;

- Номенклатура на услугите – неограничен брой;

- Номенклатура на фирмите свързани с дейността;

- Регистър на покойниците;

- Регистър на наследниците на гробни места;

- Регистър на издадените документи;

Основното предназначение на “TDREGISTER” е да поддържа регистър на покойниците и техните наследници. Попълването на данните в регистъра може да стане по два начина :

- “пряко” – директно въвеждане на данни от вече съществуващ регистър;

- “непряко” – в процеса на извършване на дейностите на фирмата, даните за покойниците и техните наследници се извличат автоматично от издаваните документи по дейността (уреждане на погребения, откупуване на гробни места).

Тъй като данните за покойници и наследници са непосредствено свързани с услугите, които се предлагат от фирмата, и с цел автоматизацията на дейността, “TDREGISTER” е организиран като програма за обслужване на касата на предприятието.

TDREGISTER” поддържа няколко типа основни операциии по обслужване на клиeнтите:

- Организиране на погребение;

- Откупуване на гробно място;

- Услуги, свързани с дейността;

- Справка за гробно място;

За всички операции се издават фактури, като за операцията “Услуги” може да бъде издадена или фактура или да бъде регистрирана като “Услуга за населението” – т.е издава се само касов бон. Освен това автоматично се генерират документи към складовете на предприятито за получаване на закупени от клиента стоки като ковчези, кръстове, венци и т.н.

В документа, генериран към склада също се съдържат и допълнителни данни за надписване на кръстове и др., като възраст на покойника и дата на смъртта.

В “TDREGISTER” са има четири основни вида справки:

Справки в регистъра - дава възможност за сортиране и търсене на данни в регистъра по:

- Траурен парк;

- Гробно място;

- Гробно поле;

-Име на покойника;

- Дата на погребване;

- Фактура за откупуване;

- Срок на откупката;

- Дата на изтичане на откупката;

Справки по фактури - Генерират се справки за издадените документи за период от време и по различни критерии. Справката е полезна за връзка със счетоводството на фирмата.

Справки за погребения - Дава възможност за справка за период от време, паркове и др.

Инвентаризация - Справка за гробни места с изтекъл срок на откупка към определена дата.

Във всички справки освен основните критерии може да се ползва системата за бързо търсене и сортитане.

Допълнителни функции

- Анулиране на документи(фактури);

- Архивиране на данни;

-Връзка с касов апарат (опционално) – за автоматично издаване на касови бонове.

Ако желаете, можете да изтеглите демонстрационна версия от тук.