b_275_0_16777215_00___images_Software_sfukr_reg_razh.png

Поръчайте демо версия на продукта.

Програмният продукт "РЕГИСТЪР НА ФИНАСОВИЯ КОНТРОЛЬОР" е предназначен за автоматизиране дейността на отдели и звена за предварителен контрол(СФУК) при контролирането целесъобразното и законосъобразното разходване на средства, стопанисването на материалните активи от общинската администрация или звената и структурите в бюджетната сфера.

Програмният продукт е съобразен с изискванията за водене на регистър на финансовия контрольор и притежава допълнителна функционалност, коятo улеснява служителите, осъществяващи предварителен контрол при въвеждането, търсенето и сортирането на документи. 
Поддържат се три регистъра:
– регистър на разходите – съдържа дадените мнения за поемане на задължения(заявки) или извършване на разходи(искания), описание на съпроводителни документи, може да се създават електронни досиета при  поемане на задължения. Могат да се разпечатват контролни листове при поемане на финансов ангажимент(заявки) или извършване на разходи(искания) като контролните процедури в тях се задават съответно на приетите вътрешни правила за предварителен контрол като част от 

b_275_0_16777215_00___images_Software_sfukr_contractregister.pngсистемата за финансово управление и контрол(СФУК);
– регистър на договорите – съдържа информация за поети задължения(заявки) чрез сключване на договори – предмет на договора, контрагент, дата на подписване/изтичане, сума на договора, изразходвани суми, остатък по договора, срок до изтичане на договора и др.

– регистър на приходите - съдържа дадените мнения за поемане на ангажимент за приходи съобразно регламентираната дейност на разпоредителите с бюджетни кредити. 
Всеки регистър дава възможност да се следи законосъобразността на разходване на публични средства,като могат да се генерират справки по различни критерии – периодични справки по видове документи, изразходвани суми по звена, отчетна дейност, източници на финансиране, бюджетни параграфи, периодични справки за сключените договори по различни категории, контрагенти, следене за изтичащи срокове на договори и др. 

b_275_0_16777215_00___images_Software_sfukr_projectregister.png

Програмният продукт може лесно да се настрои за различни административни структури и да отговаря напълно на разписаните и приети вътрешни правила за извършване на предварителен контрол при поемането на финансови ангажименти и  изразходването на публични средства както при първостепенни, така и при второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

 В програмата има опция за отпечатване на контролен лист, който може да изглежда по различен начин в зависимост от желанията на потребителя(Контролен лист1 Контролен лист2)


b_275_0_16777215_00___images_Software_sfukr_qry_contr_list_preview.png

 

b_275_0_16777215_00___images_Software_sfukr_qry_paragraf_preview.png

 


Поръчайте демо версия на продукта.

Програмният продукт е утвърден и работи в много учреждения и фирми, сред които са:

ОБЩИНИ
Община Пловдив
Община Самоков
Община Асеновград
Община Хисаря
Община Харманли
Община Угърчин
Община Нови Пазар
Община Кричим
Община Долни Дъбник
Община Банско
Община Перущица
Община Велинград


ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГР. ПЛОВДИВ
ОП "Организация и контрол на транспорта"
ОП "Централизирано снабдяване"
СУПЗ Св. Георги
ДСП - Община Пловдив
ОП "Общински пазари и тържища"
Община Пловдив - Култура
ОП "Пловдивспорт"
ОП "Общински пазари"
ОП „Траурна дейност
ОП Дезинфекционна станция

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
Университет по хранителни технологии гр. Пловдив
Медицински университет гр. Пловдив
НПГПТО "М.В. Ломоносов" – гр. София
ПГТМД – гр. София
СОУ "Неофит Рилски" – гр. Харманли
ОУ "Климент Охридски" – с. Драганово
ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" - гр. Стара Загора
ОУ Пенчо Славейков гр. Пловдив

БОЛНИЦИ
МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД – гр. Пловдив
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД– гр. Пловдив
МБАЛ "Д-Р Братан Шукеров"АД - гр. Смолян

ДРУГИ
Митница Пловдив
Държавна Агенция по Горите – гр. София
РДГ - гр. Стара загора
РДГ гр. Берковица
Ако желаете, можете да поръчате демонстрационна версия на продукта. Необходимо е да попълните регистрационната форма по-долу.Joomla! Forms by Crosstec GmbH & CO. KG