Основното предназначение на ПП RABOSH INVOICE е да регистрира продажби в търговски обект, в който се приемат плащания в брой и се изисква издаване на фискален или сторно фискален бон.  Чрез програмния продукт могат да се издават и данъчни документи - фактури, известия към фактури. Поддържа се номенклатура от стокови групи и артикули, както могат да се отпечатват фискални бонове и фактури със свободно въведен текст. Има възможност за създаване на шаблони за фактури с различни от 20% данъчни ставки и основания за неначисляване на ДДС. Генерират се справки за издадените документи, свързани с продажбите, които могат да се сортират и филтрират по различни критерии. Програмният продукт предоставя и функции, свързани с ежедневното обслужване на фискални устройства - отпечатване на дневни и периодични отчети.