ПП RABOSH CONTRACT е предназначен да обслужва дейността на търговци, чиято основна дейност е свързана с извършване на доставки на стоки и услуги, обвързани с договори с контрагенти. Поребителите имат възможност да издават първични документи за продажби по договори, да издават данъчни документи към тях - фактура, сборна фактура по чл. 113 ал.(13) от ЗДДС, известия към фактура, фискални и сторно фискални бонове при плащания в брой. При наличие на договори с периодични доставки има възможност да се въведат настройки за автоматизиране на процеса по издаване на периодични фактури с едно и също съдържание(например абонаментна поддръжка). Софтуерът дава възможност да се въвеждат отчети за извършени дейности по изпълнението на задължения по договори, да се поставят задачи на служители във връзка с договорите и да се следят сроковете по изпълнението им. 
Освен регистрирането на дейности по сключени договори ПП RABOSH CONTRACT има възможност да издава първични и данъчни документи за продажби, които не са свързани със сключени договори - приемо-предавателни протоколи(гаранционни карти), фискални/сторно фискални бонове, фактури и известия към фактури.  Поддържа се номенклатура от стокови групи и артикули, както могат да се отпечатват фискални бонове и фактури със свободно въведен текст. Има възможност за създаване на шаблони за фактури с различни от 20% данъчни ставки и основания за неначисляване на ДДС. Генерират се справки за издадените документи, свързани с продажбите, които могат да се сортират и филтрират по различни критерии. Програмният продукт предоставя и функции, свързани с ежедневното обслужване на фискални устройства - отпечатване на дневни и периодични отчети.