Основното предназначение на ПП RABOSH POS е да регистрира продажби в търговски обект, за които се изисква издаване на фискален или сторно фискален бон. В програмния продукт могат да се въвеждат продажби със свободен текст, но се поддържа и номенклатура на най-често използваните артикули или услуги. За улеснение на операторите чрез софтуера се управляват основни операции с касови апарати - отпечатване на отчети, служебно въвеждане и извеждане на суми в касата на търговския обект. Съществуват различни справки в зависимост от нуждите на потребителите – справки за суми по документи, продадени стоки и услуги по документи, дневни отчети по оператори, издадени фискални бонове за период и др.